New Comprehensive Curriculum BC

Please find below a message from the VSB regarding two new professional development days scheduled for March 4 andApril 15, 2016. Chinese, Vietnamese, and Spanish translations of the message are followed by this message. Also, for your consideration, here is a link for more details:

BC Education Plan

As you may know, a new comprehensive curriculum for the K-12 system is being developed in BC. This work has been years in the making with teachers, administrators and the Ministry of Education involved in its development. At the present time, the curriculum for students in Grades K-9 is being piloted throughout the province. New curriculum for students in Grades 10-12 will be available for piloting in September 2016.Earlier this fall the Ministry of Education and the British Columbia Teachers’ Federation (BCTF) announced a plan to support the ongoing implementation of the new curriculum. As part of this plan, districts have been asked to add  two days of curriculum implementation time during the 2015-2016 school year. This time will be provided for teachers to continue to familiarize themselves with the new curriculum and to plan for its full implementation in the coming years. In Vancouver, the following two days have been selected as our local non-instructional days for curriculum implementation:

 
Friday, March 4 and Friday April 15
 
Schools will not be in session for students on these two days.  
We are pleased that teachers have been given this additional time to spend on this important work to serve your children better as we transition to the new curriculum.
Please contact your principal if you have any questions.

 

SB logo
Nancy Brennan
Associate Superintendent
Vancouver School District
1580 West Broadway, Vancouver BC V6J 5K8
e: nbrennan@vsb.bc.ca

Traditional Chinese (繁體中文):

致貴家長:

多年來,卑斯省教育廳、學校管理層及教師協力設定一個新的幼稚園至十二年級綜合課程。 時至現在, 幼稚園至九年級新的課程正在省內試行, 而十至十二年級的新課程將會在2016年9月可供試行。 本年初秋, 教育廳及卑斯省教師聯會 (BCTF) 宣佈一份支持長遠推行新課程的計劃, 其中要求各學區在2015-2016 學年內增設兩天的課程推行準備時間, 讓老師們更熟悉新課程及計劃來年的全面執行。

在溫哥華,這兩天的日期如下:

三月四日星期五 及 四月十五日星期五

這兩天學生不用上課

我們很高興在新課程的轉接期間, 老師有額外時間致力在這重要工作上, 以求為貴子女提供更好的教育。

如有任何問題,請聯絡你們的校長。

Simplified Chinese (简体中文):

致贵家长:

多年来,卑斯省教育厅、学校管理层及教师协力设定一个新的幼儿班至十二年级综合课程。现在幼儿班至九年级新的课程正在省内试行,而十至十二年级的新课程将会在2016年9月试行。本年初秋,教育厅及卑斯省教师联会(BCTF)宣布一份支持长远推行新课程的计划,其中要求各学区在2015-2016 学年内增设两天的课程推行准备时间,让老师更熟悉新课程及计划来年的全面执行。

在温哥华,这两天的日期如下:

三月四日(星期五) 和 四月十五日(星期五)

这两天学生不用上课

我们很高兴在新课程的转接期间,老师有额外时间致力在这重要工作上,以求为孩子提供更好的教育。

如有任何问题,请联系你们的校长。

 

Vietnamese

Kính gởi Phụ Huynh:

Như quí vị đã biết, một giáo trình bao quát mới đang được thực hiện cho hệ thống giáo dục từ Mẫu giáo đến lớp 12 tại Tỉnh Bang BC. Đây là công trình hợp tác đã được thực hiện trong nhiều năm qua giữa Giáo Chức, ban Giám Hiệu và Bộ Giáo Dục. Cho đến thời điểm này, chương trình đã được thử nghiệm toàn Tỉnh từ Mẫu giáo đến lớp 9. Giáo trình mới cho cấp lớp từ 10 đến lớp 12 sẽ được áp dụng vào tháng 9, 2016. Đầu mùa Thu năm nay, Bộ Giáo Dục và Liên Đoàn Giáo Chức BC (BCTF) đề ra kế hoạch hỗ trợ cho quá trình thực hiện giáo trình mới. Một phần của kế hoạch này là các Sở Giáo Dục được yêu cầu dành thêm 2 ngày trong niên học 2015-2016 để thực hiện giáo trình mới. Giáo viên cần thời gian này để tiếp tục làm quen với giáo trình mới và đặt kế hoạch cho việc áp dụng giáo trình này cho những năm tới.

Tại Vancouver, 2 ngày được chọn để giáo viên thực hiện giáo trình mới này là:

Thứ Sáu, 4 Tháng 3 và Thứ Sáu, 15 Tháng 4

Học sinh sẽ được nghĩ học 2 ngày kể trên.

Chúng tôi rất hài lòng rằng các giáo viên được thêm thời gian thực hiện công tác quan trọng này trong quá trình chuyển tiếp qua giáo trình mới để giảng dạy con em quí vị tốt hơn.

Mọi thắc mắc thêm xin liên lạc với Hiệu Trưởng.

Spanish

Para Padres,

Como ustedes pueden saber, un nuevo plan integral de estudios para el sistema de Kindergarten a grado 12 está siendo desarrollado en Columbia Británica. Este trabajo lleva años de elaboración con profesores, administradores y el Ministerio de Educación involucrados en su desarrollo. En este momento, el nuevo currículo para los estudiantes de grados Kindergarten a 9 está siendo piloteado a través de la provincia. El nuevo currículo para estudiantes de grados 10 a 12 estará disponible para ser piloteado en Septiembre 2016. A principios de este otoño el Ministerio de Educación y la Federación de Profesores de Columbia Británica (BCTF) anunciaron un plan para apoyar la implementación continua del nuevo currículo. Como parte de este plan, se le ha pedido a los distritos escolares que agreguen dos días de tiempo de implementación durante el año escolar 2015-2016. Este tiempo será proporcionado a los profesores para que continúen a familiarizarse con el nuevo currículo y para planear su implementación total en los próximos años.

En Vancouver, los siguientes dos días han sido seleccionados como parte de nuestros días no-docentes locales para implementar el nuevo currículo:

Viernes, 4 de marzo y Viernes, 15 de abril

No habrá clases para los estudiantes en las escuelas durante estos dos días.

Nos da mucho gusto que a los profesores se les haya dado tiempo adicional para ocuparlo en este trabajo importante para servir mejor a sus hijos/as mientras hacemos la transición al nuevo currículo.

Por favor contacte al director de su escuela si usted tiene alguna pregunta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s